Ordre de bases i convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia ICF-Comerç.

El passat 6 de novembre es va fer pública la convocatòria per als anys 2017- 2018 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia ICF-Comerç. Aquesta resolució indica que els ajuts es regeixen per l’Ordre EMC/219/2017, de 26 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del 7 de novembre de 2017 i restarà obert fins al 26 de setembre de 2018 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. El procediment de concessió d’ajuts es tramitarà en règim de concurrència no competitiva i es resoldrà, per ordre cronològic de presentació al registre, fins a exhaurir el crèdit disponible.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts els treballadors autònoms, les microempreses, les petites i les mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat i inscrites als registres corresponents en els àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin per objecte les activitats dels sectors que s’esmenten a la base 2 de l’ordre de bases, d’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques que regula el Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28.4.2007).

TIPOLOGIA DE PROJECTES OBJECTE DE FINANÇAMENT I DESPESES ELEGIBLES:

Projectes d’inversió: adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut en el seu balanç. L’empresa estarà obligada a mantenir l’actiu al seu balanç durant tota la vida del préstec o lísing.

En aquest sentit, són despeses elegibles les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d’informació, elements de transport per realitzar l’activitat, o altres actius fixos vinculats a l’activitat de l’empresa.

Projectes de circulant: estudis (de mercat, innovació o altres), accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires, despeses de personal i formació per obertura de nous mercats a l’exterior o per al finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

En aquest sentit, són despeses elegibles les següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS:

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), aporta un ajut consistent en l’assumpció de risc del 70% del capital pendent, en el cas de morositat. Aquest ajut és complementari a les possibles garanties aportades pel beneficiari del préstec, que podran ser de fins al 100% de l’import del préstec.

Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda ha d’emetre la resolució favorable respecte l’elegibilitat del projecte.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings):

Tipus d’interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,70 punts percentuals. Els valors de l’índex de referència de l’euríbor a 6 mesos inferiors a 0 no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l’interès aplicable a l’operació coincidirà amb el valor del diferencial pactat.

Import: l’import del préstec serà com a mínim de 15.000,00 euros per autònoms i de 25.000,00 euros per la microempresa i les pimes, i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.

Termini: el termini de venciment de les operacions serà de 5 anys.

Període de carència: 1 any, inclòs en el termini.

Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins a l’l’%.

Garanties: aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris interns d’avaluació de riscos. Les garanties de l’operació es compartiran entre l’entitat financera (30%) i l’ICF (70%). Addicionalment, de totes les operacions formalitzades l’ICF, per compte del Departament d’Empresa i Coneixement, n’assumirà el 70% del capital pendent.

Ajut: l’assumpció de risc del 70% del préstec comporta la concessió d’un ajut en forma de garantia subjecta al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i de conformitat amb la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008). Això no obstant, els beneficiaris hauran de retornar en tot cas l’import íntegre del finançament concedit.

Amortització anticipada obligatòria: el beneficiari estarà obligat a reemborsar anticipadament l’import total o parcial del capital pendent en els supòsits següents:

En cas de manca d’execució, total o parcial, del projecte finançat.

En cas que no compleixi totes i cadascuna de les condicions exigides en el contracte signat amb l’entitat financera.

En cas que el beneficiari final hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials, comunitaris, estatals, autonòmics o locals destinada a l’amortització total o parcial de l’operació.

En cas de no haver fet la inversió en el termini previst.

SOL.LICITUTS I DOCUMENTACIÓ

Es presentaran i formalitzaran telemàticament per mitjà del model normalitzat de formulari que estarà a disposició dels beneficiaris al web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, juntament amb la documentació següent:

a) Document acreditatiu d’aprovació de l’operació financera signat per l’entitat financera amb la qual s’ha signat conveni

b) Memòria normalitzada i explicativa del projecte.

c) En cas que el sol·licitant hagi iniciat l’activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud, haurà d’aportar el pla de negoci i l’alta al Cens d’activitats econòmiques mitjançant la presentació a Hisenda (AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d’iniciar l’activitat. Els emprenedors també hauran d’aportar un informe de viabilitat del negoci, emès per una entitat d’assessorament de la Xarxa Catalunya Emprèn.

d) En cas de tractar-se d’un sol·licitant que hagi iniciat l’activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud haurà d’acreditar, mitjançant una declaració responsable de la sol·licitud, que aporta almenys un 20% de recursos propis i que el finançament sol·licitat es destinarà en més d’un 50% a projectes d’inversió.

e) Que el sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació s’haurà de presentar signat electrònicament per mitjà del web de l’ICF (www.icf.cat).

  • En cas que el/la sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d’autenticació electrònica, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics mitjançant el web de l’ICF (www.icf.cat), disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l’enllaç //canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/serveis-detramitacio/xarxa-oficines-oge/, o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c. Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona). Si no es presenta en el termini esmentat de 10 dies es considerarà que desisteix de la seva petició i quedarà conclús l’expedient.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base, el CCAM requerirà l’entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A continuació adjuntem l’enllaç a les normes que hem fet referencia:

 

X